Перейти до основного вмісту

1

Крехівський Володимир Васильович

Народився 15 січня 1930 року в селі Долина Тлумацького району Івано-Франківської області. Після закінчення Тлумацької середньої школи з 1949 року навчався на фізико-математичному факультеті Чернівецького університету, після закінчення якого навчався в аспірантурі при Чернівецькому університеті з 1954 по 1957 роки. З 1957 року працював асистентом, старшим викладачем, а з 1969 року - доцентом кафедри диференціальних рівнянь ЧДУ. З 1962 року три роки працював заступником декана фізико-математичного факультету, а після поділу фізико-математичного факультету на математичний та фізичний факультети, з вересня 1968 року по січень 1995 року працював деканом математичного факультету. Кандидат фізико-математичних наук, захистив кандидатську дисертацію на тему „Дифференциальные уравнения в частных производных с главным членом” на об’єднаній Раді Інститутів математики й кібернетики АН УРСР в 1964 році.
Нагороджений медаллю „За трудовую доблесть” в 1975 році. Указом Президії Верховної Ради України від 10.12.1990 року присуджене почесне звання „Заслужений працівник народної освіти України".
Його наукові дослідження пов'язані з теорією крайових задач диференціальних рівнянь з частинними похідними. Ним вивчена задача Коші і задача на характеристиках для гіперболічних рівнянь з одним головним членом, дано зображення розв’язку названих задач за узагальненою інтегральною формулою Рімана.
Для параболічних і гіперболічних систем з оператором Бесселя і сталими коефіцієнтами доведена коректна розв'язність задачі Коші у просторах узагальнених функцій.
Крехівський В.В. опублікував понад 30 наукових праць.

deans2

Мартинюк Василь Тодорович

Василь Тодорович народився 14 січня 1938 року в с. Гаврилівці Кіцманського району Чернівецької області. У 1955-1960р.р. навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету ЧДУ, в 1965-1968р.р. – аспірант Дніпропетровського університету. З 1960р. по 1965р. працював асистентом кафедри алгебри та геометрії. З 1968 року (після повернення з аспірантури) В.Т.Мартинюк працював асистентом, старшим викладачем кафедри алгебри та геометрії. З жовтня 1970 року Мартинюк В.Т. працює на посаді доцента, а з вересня 1973 року до лютого 1986 року – на посаді завідувача кафедри алгебри та геометрії, з 1993 року – на посаді заступника декана, з 1995р. до червня 1999р. – декана математичного факультету.
Кандидатську дисертацію В.Т.Мартинюк захистив у 1969р. в Дніпропетровському університеті. Наукові дослідження Василя Тодоровича стосуються апроксимації та відновлення функцій, ліній та поверхонь, якщо про них задана певна інформація. Одержано точні оцінки наближення на класах функцій, заданих мажорантою модулів неперервності інтегральними та суматорними операторами Фейєра, Джексона; дослідження питання про точність відновлення ліній при наявності інформації про модулі немонотонності функцій, що задають параметрично лінію, за допомогою ламаних. Автор понад 40 наукових праць.
Велику увагу Василь Тодорович приділяв навчально-методичній роботі. Прочитані ним лекції та підготовлені 8 навчально-методичних посібників свідчать про високий професіоналізм і великий досвід творчої праці. Мартинюк В.Т. брав участь у організації і проведенні обласних олімпіад юних математиків, виступав з доповідями на вчительських конференціях і на засіданнях методичних об’єднань вчителів математики.
Василь Тодорович Мартинюк мав добре, щире серце. Він дбайливо ростив молодь, вмів одночасно бути суворим, вимогливим, уважним і ніжним у повсякденних відносинах з колегами та студентами. У пам’яті колег та учнів Василь Тодорович залишився як тактовний, справедливий і безкомпромісний наставник, який умів ділити як радощі, так і невдачі друзів, колег, учнів, умів зрозуміти людину і допомогти їй.

petryshyn_roman

Петришин Роман Іванович

Народився 20 березня 1953 року в с. Котиківка Городенківського району Івано-Франківської області. Після закінчення Городенківської СШ №2 в 1970 році вступив на перший курс математичного факультету Донецького університету, а в 1971 році перевівся на математичний факультет Чернівецького університету. 3 1975 року після закінчення університету працював асистентом, старшим викладачем, а з 1986 року доцентом кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету. В 1977 році без відриву від виробництва вступив до acпipaнтypи, а в 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Метод усереднення в коливальних системах зі змінними частотами". У 1993 році вступив у докторантуру при Інституті математики НАН України (науковий консультант академік НАН України професор Самойленко A.M.), а в 1995 році захистив докторську дисертацію на тему „Дослідження коливних систем з повільно змінними частотами за допомогою методу усереднення".
3 1995 року професор кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича. У 1996-2001 роках – завідувач кафедри прикладної математики і механіки, у 1999-2005 роках – декан математичного факультету, а з квітня 2005 року – перший проректор Чернівецького університету.
У 2000 році нагороджений знаком “Відмінник освіти України”, заслужений діяч (2007 р.).
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2008 року у номінації — цикл наукових праць «Нові якісні методи нелінійної механіки та її застосування для аналізу багаточастотних коливань, стійкості та проблем керування». 
Нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
З квітня 2019 року є ректором Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Наукові дослідження Петришина P.I. пов'язані з якісною теорією звичайних диференціальних рівнянь. Ним доведені нові теореми про обґрунтування методу усереднення Боголюбова М.М. для багаточастотних гладких та імпульсних резонансних систем на скінченному відрізку часу, півосі та всій осі. Запропонований ним метод, який базується на рівномірних оцінках осциляційних інтегралів, дозволив встановити точні відносно порядку по малому параметру оцінки похибки методу усереднення. За допомогою усереднення по всіх швидких змінних знайдено умови розв'язності деяких крайових задач з імпульсними багатоточковими крайовими умовами для гладких резонансних систем і таких же систем з імпульсною дією i отримано ефективні оцінки норми різниці розв'язків вихідних i усереднених задач. Петришиним P.I. опубліковано понад 120 наукових і науково-методичних праць, серед яких 2 монографії:

  1. A. Samoilenko and R. Petryshyn. Multifrequency Oscillations of Nonlinear Systems. – DODRECH BOSTON/LONDON: Kluwer Academic Publishers. – 2004. – 317 P.

  2. Самойленко A.M., Петришин Р.І. Математичні аспекти теорії нелінійних коливань. – Київ: Наукова думка, 2004. – 474 с.

cherevko

Черевко Ігор Михайлович

Черевко Ігор Михайлович - випускник математичного факультету (1978р.). Доктор фізико-математичних наук, професор, Соросівський доцент, завідувач кафедри математичного моделювання Чернівецького університету.
Народився 16 січня 1956 року у с. Глибокому на Івано-Франківщині. Після закінчення в 1973 році середньої школи вступив до математичного факультету Чернівецького університету, який закінчив у 1978 році. Здобувши вищу освіту, розпочав трудову діяльність на кафедрі прикладної математики і механіки рідного факультету, де працював асистентом, старшим викладачем, доцентом. І.М. Черевко закінчив аспірантуру у Чернівецькому університеті (1982), захистивши кандидатську дисертацію (1983) «Дослідження інтегральних многовидів сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь». Докторську дисертацію «Інтегральні многовиди та апроксимаційні алгоритми дослідження рівнянь» захистив у 2004 році в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Коло наукових інтересів І.М. Черевка стосується теорії диференціально-функціональних рівнянь. Ним розроблена методика дослідження сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь методом інтегральних многовидів, побудовано й обґрунтовано схеми апроксимації початкових і крайових задач та досліджені ітераційні алгоритми знаходження їх розв'язків.
І.М. Черевко - один із провідних спеціалістів на Україні з диференціально-функціональних рівнянь, активний учасник міжнародних наукових конференцій з цієї тематики, успішно працює з молодими науковцями. Опублікував понад 200 наукових праць, 6 підручників та посібників з грифом МОНУ, 1 посібник за ухвали вченої ради університету.
Підготував чотирьох кандидатів наук.
З 2016 року член науково-методичної комісії з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій (підкомісія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології») Міністерства освіти і науки України Академік академії наук вищої школи (секція "Математики").
Нагороджений подякою Міністерства освіти і науки України (2005), почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006), почесною грамотою МОНУ (2007), знаком "Відмінник освіти України" (2009), медаллю "На славу Чернівців" (2015).

Декан факультету у 2005-2019 роках.

martyniuk

Мартинюк Ольга Василівна

Ольга Василівна народилася 22 серпня 1976 року в с. Білівці Хотинського району Чернівецької області. У 1993 році вступила до Чернівецького дер­жавного університету ім. Ю.Федьковича, де навчалася упродовж 5 років на математичному факультеті (кафедра математичного аналізу) за спеціальністю "Математика", кваліфікація – "Математик, викладач". З 1998 р. до цього часу працює на кафедрі алгебри та геометрії (кафедру перейменовано на алгебри та інформатики).
Кандидатську дисертацію на тему "Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку" (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) захистила в 2005 р. (науковий керівник – професор Городецький В.В.). Вчене звання доцента кафедри алгебри та інформатики ЧНУ присуджене в 2007 р. Докторську дисертацію "Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною" (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) захистила в 2017 р. (науковий консультант - професор Городецький В.В.). З 2005 р. до 2019 р. виконувала обов’язки заступника декана факультету з навчально-методичної роботи.
Автор 125 публікацій, з них 93 наукових (5 монографій, 45 статей) та 32 навчально-методичного характеру (6 з яких з грифом МОН України).
У листопаді 2019 року обрана на посаду декана факультету математики та інформатики ЧНУ. У травні 2020 року отримала наукове звання професора.

 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності